Lc Tòng    

Cnh Đánh C

Anh em một xóm đánh cờ chơi.

Qua lại ngựa-xe-pháo-chốt dời.

(thưởng lãm ☼﴿