Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại vinh danh Vũ Hoàng Chương
Thi bá Việt Nam & cố Chủ tịch Văn Bút Việt Nam
Toronto 23-11-2019

 First-ever event honoring Vu Hoang Chuong:  On November 23, 2019 the Vietnamese Abroad PEN Centre honored Vietnam’s renowned Poet Vũ Hoàng Chương (1916-1976),  President of PEN Vietnam from 1969 to 1973., in an official program conducted in English, French and Vietnamese.  


Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại yêu cầu nhà nước CHXNCN Việt Nam trả tự do cho Tiến sĩ Phạm Chí Dũng vô điều kiện ngay lập tức vì ông chỉ sử dụng quyền tự do hiến định trong đó có quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do lập hội được Hiến pháp CHXHCNVN công nhận và được Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cũng như Công Ước QuốcTế Về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị xác định mà nhà nước cộng sản Việt Nam đã cam kết tôn trọng.

The Vietnamese Abroad PEN Centre calls for the unconditional and immediate release of Dr. Phạm Chí Dũng, who simply exercised his constitutional rights peacefully including the freedom of association, freedom of thought and freedom of speech as guaranteed by Vietnam’s current Constitution as well as the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights to which the Vietnamese government agreed to adhere.

 Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại gởi thiệp chúc Tết cho các tù nhân lương tâm bị giam giữ tại Việt Nam trong đó có Tù Nhân Lương Tâm Trần Huỳnh Duy Thức và Tiến sĩ Phạm Chí Dũng 

1-12-2019:  Vietnamese Abroad PEN Centre sent New Year wishing cards to Prisoners of Conscience this Christmas.