Tn mn bóng đá Vit Nam

Trái bóng lăn, trái bóng lăn

Quan võ cởi giáp, quan văn tháo giày

Trái bóng bay, trái bóng bay

TiVi bờ ruộng dân cày dõi theo

Trái bóng reo, trái bóng reo

Anh ghi bàn thắng em theo suốt đời

Trái bóng rơi, trái bóng rơi

Đội ta quá mạnh , bạn phơi áo đành

Trái bóng trông rất hiền lành

Em xinh , cờ đỏ quấn quanh thân ngà

Trái bóng sa , trái bóng sa

Bao chàng tuấn tú , thiệt thà cầu hôn

Trái bóng khôn , trái bóng khôn

Lập trình chui tọt vào hồn nhân dân

Trái bóng ngân , trái bóng ngân…

Nga như nốt nhạc, xoay vần trên không

Bóng tô thắm sắc cờ hồng

Việt Nam mình sắp hóa rồng … em ơi!


Đặng Toản
Richmond
December  11, 2019Tác Giả     ╣►  (Authors)

Sáng Tác  ╣►  (Literature)