Sao Vit Đinh Mng Lân

Đinh Mộng Lân

Bút hiệu: Sao Việt


– Nguyên cựu học sinh Trường Trung-Hoc Công-Lập Trần-Quí-Cáp Hội-An, Trường Quốc-Hoc Huế.,

– Cựu Sinh-Viên Trường Chính-Trị, Kinh-Doanh Viện Đại-Học Đalạt, Trường Luật Khoa Saigon Việt-Nam

-Cựu Sinh-Viên Ventura College ở Ventura, California State Polytechnic University Pomona ở Pomona, Mỹ

-Cựu Trung  Úy Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa.

-Cựu tù nhân chính trị Cộng-Sản Việt-Nam ở Long-Giao, Nam Việt-Nam và Hoàng-Liên-Sơn, Nghệ-Tĩnh, Bắc Việt-Nam

 

Các sách đã xuất bản tại Hoa K:

-Trầm Tư Thế Kỷ

-Việt-Nam Lịch-Sử Anh-Hùng-Ca

-Chủ-Nghĩa Hòa-Bình.

-Hoa-Kỳ Lịch-Sử Thế-Giới-Ca.


Nguyên Tổng Thư Ký Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.

Thành viên Ban Đại Diện VBVNHN vùng Tây Mam Hoa Kỳ , nhiệm ky  2017- 2020 .