Ngn Hi Đăng

Cha như ngọn đuốc soi đường

Đưa con đi suốt con đường nhân gian
Nhớ lời cha vẫn bảo ban
Công Dung Ngôn Hạnh vẹn toàn nữ nhi
Chữ tín chẳng có chi bì
Đổi bao nhiêu lợi một ly không dời
Thủy chung hiếu thảo ở đời
Bể dâu-vật đổi không vơi nghĩa tình
Anh em như thể thân mình
Làm sao chia cắt bóng-hình lìa nhau
Cha nay đang ở trên cao
Hải đăng chỉ lối cho tàu con đi
Lời cha mãi mãi khắc ghi
Cẩm nang lần giở những khi nản lòng


Hoàng PhượngTác Giả     ╣►  (Authors)

Sáng Tác  ╣►  (Literature)