Hoa Rau Mung

nh NghThut đoạt nhiu gii thưởng quc tế

(thưởng lãm ☼﴿ 

Cu xin thánh Giuse

Lạy cha Thánh Giuse
Bốn mươi năm xa nhà
Đời xa lìa đất mẹ
Con sống đời lưu vong
(thưởng lãm ☼﴿

Màn Đêm

Màn đen bao phủ cảnh đêm thâu

Tí tách mưa rơi ướt trăng sầu

Một bóng rã rời bên song cửa

Vấn vương còn đó chuyện thương đau
(thưởng lãm ☼﴿