Lý Bu Lc

Gi Nh

Người đã mang thơ trả lại lòng,

Thắp lên trăng sáng khỏanh trời không.
(thưởng lãm ☼﴿

Người đã đi ri

Người đã đi rồi… tôi ở lại,

Viết thêm trang cuối của bài thơ.
(thưởng lãm ☼﴿

Suy Nim Mùa Chay

Cuộc sống bắt nguồn từ tro bụi,

Bá tước, công hầu cũng bụi tro.
(thưởng lãm ☼﴿

15 Ngày Gian Khổ Trên Nẻo Tìm Tự Do

(Phần I)

(thưởng lãm ☼﴿