Nguyn Thế Giác
Nguy
ên Phó Ch tch Văn Bút Vit Nam Hi Ngoi

Đnh Mnh

Không muốn khóc vì làm người: phải khóc!

Tắt nụ cười từ thuở giặc vào Nam.

Con phố bấy giờ đìu hiu tang tóc.

Xứ Thành Đồng chẳng còn bóng danh lam.
(thưởng lãm ꙮ►

My chc Mùa Xuân
  .. trên lưng Người T Nạn

(mười bài Đường Luật liên hoàn)
Đốt nén trầm hương dạo tiếng tơ.
Nàng Xuân len lén tự bao giờ.
Mai vươn gác vắng đài mây mẩy.
Đào lả thềm hoang nụ lẳng lơ.
 (thưởng lãm ꙮ►