Thiên Nam

Ly Hoan

Tha hương đã hết một đời

Niềm vui chưa tới, nỗi buồn vẫn mang
(thưởng lãm ☼﴿