Trn Đc Hân

Tiểu sử  ╣►  (Biography)

Tiếng Vit Đáng Yêu

Tiếng Việt và tiếng Tầu đơn âm (monosyllable), mỗi từ vựng chỉ có một âm với ý nghĩa nó muốn diễn tả. Các tiếng của Âu Mỹ, Nhật, và Korea đa âm (polysyllable), hầu hết các từ vựng do nhiều âm ghép lại. 

(thưởng lãm ☼﴿

Essays Ralated to the Vietnam War

Essays Related to The Viet-Nam War (Bilingual) tries to analyze the truth of some past periods. It consisted of both successes and mistakes. People of good-will admit the truth to improve their successes and correct their mistakes. These works can be considered as a document. 

(thưởng lãm ☼﴿