Nghe Bình Minh

ngồi đây
    lòng ở muôn trùng
con trăng châu thổ
            sáng vùng cao nguyên

ta về
    ngậm nắng trong tim
hai tay tung gió
            thổi niềm tin lên

tiễn nhau
    xin chớ ưu phiền
nghìn riêng tư mộng
            đổ nghiêng lưng đời

tiễn nhau
    ta gởi nụ cười
đôi mắt sáng
            với một lời quyết tâm

ta về
    đá núi đơm bông
con sông thoi thóp
            bỗng thầm thì reo

quê hương
    đang giấc tiêu điều
nghe bình minh
            vội đuổi chiều phôi pha


Trang ChâuTác Giả     ╣►  (Authors)


Sáng Tác  ╣►  (Literature)