Gió Mới
Gởi B.S. Nguyễn đan Quế

anh nói giùm tôi
đã đến lúc
không thể coi bóng đêm
là mặt trời
không thể lấy lá úa
làm mùa xuân

anh nói giùm tôi
hoa tình người
không nở trên mũi súng
trái hận thù
chỉ úng đất quê hương

anh nói giùm tôi
mười năm tù ngục
máu Tự Do
vẫn chảy trong hồn


anh nói giùm tôi
thêm một lần tù ngục
là thêm dầu
cho lửa bốc cao hơn


anh nói giùm tôi
anh nói giùm người
anh nói giùm thế giới
đất nước chúng ta
đất nước chúng tôi
cần một luồng gió mới


Trang ChâuTác Giả     ╣►  (Authors)

Sáng Tác  ╣►  (Literature)