Trang Châu

Nghe Bình Minh

ngồi đây

    lòng ở muôn trùng

con trăng châu thổ

            sáng vùng cao nguyên

 

(thưởng lãm ☼﴿

Nếu Hôm Nay

nếu hôm nay

tôi còn hai mươi tuổi

tôi sẽ về


(thưởng lãm ☼﴿

Gió Mới

anh nói giùm tôi

đã đến lúc

không thể coi bóng đêm

là mặt trời


(thưởng lãm ☼﴿