Nhum L Đng Tâm

Ba ngàn tên giặc với chó to

Nửa đêm xông cướp làng ven đô

Đồng Tâm dân chúng đang say ngủ

Bỗng chốc vang rền tiếng khóc to

 

Giặc Pháp bạo tàn đến thế không

Chúng ác bởi vì chẳng cùng dòng

Nghìn đời tội ác không xóa nổi

Sử sách còn ghi rõ từng dòng

 

Trời cao có mắt chẳng phải không

Ba tên đầu xỏ súng bên hông

Chúng leo tường gạch lên mái ngói

Trợt chân té chết có oan không

 

Tây ruồng đốt phá làng năm ấy

Bọn hán tràn vô giết hại người

Đồng tâm máu đổ bao bi thiết

Giạc cướp khi nào cũng thế thôi


Vũ Quang Minh

26-1-2020Sáng Tác  ╣►  (Literature)