Vũ Quang Minh

Ly rượu cho người hùng Tây Ninh
           Nguyên Bông

Rót rượu tràn ly tưởng nhớ anh

Nhớ con hùm xám cuả TÂY NINH
(thưởng lãm ☼﴿

Đêm Giao Thừa (Tết Tây) 2018

Pháo nổ vang trời lúc nưả đêm

Đủ màu đủ sắc pháo thăng thiên
(thưởng lãm ☼﴿

Tranh Vũ Quang Minh


(thưởng lãm ☼﴿

Git L cho Đng Tâm

Vũ Quang Minh

Hai phát vô đầu một trúng tim

Ngay trên giường ngủ mộng đang êm

Chết mà chưa tỉnh chưa kịp thấy

Cứ tưởng cơn mơ chẳng muốn tin

(thưởng lãm ☼﴿

Nhum L Đng Tâm 

Ba ngàn tên giặc với chó to

Nửa đêm xông cướp làng ven đô

(thưởng lãm ☼﴿

China Vũ Hán  

Ôi thương quá người dân lành VŨ HÁN

Chết đau thương virus thật bất ngờ

Vũ Quang Minh

(thưởng lãm ☼﴿