Vũ Thùy Nhân

Đương kim Chủ tịch VBVNHN/Vùng Tây Nam Hoa Kỳ

Tiểu Sử ꙮ►

Chúng con Xin Chào Mẹ 

Mẹ mất vào ngày Cựu Chiến Binh

Là ngày nhớ các vị Anh Hùng Liệt Sĩ…

Họ đã hi sinh thân mình cho toàn dân được sống

Mẹ cũng thế, mẹ là vị nữ anh hùng
(thưởng lãm ꙮ►

Tận Đáy Lòng Con Khẽ Gọi Ba

Khi con nhỏ ba luôn bảo vệ

Như mái nhà che nắng che mưa

Như vách đá cho con nương tựa

Con vững vàng đi giữa tình thương
(thưởng lãm ꙮ►

V Min Quá Khứ

Tùy Bút

 Vũ Thùy Nhân

Kính tặng ông Đinh Quang Lượng (Genève)

(thưởng lãm ꙮ►